A reál tantárgyak és továbbtanulás iránti érdeklődés erősítése a Ferences iskolákban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

Támogatási összeg:

49 941 350 Ft

A projekt célja:

Az MTMI készségeket biztosító képzések aránya nem volt korábban megfelelő, valamint az említett területen folyamatosan naprakésznek és felkészültnek szükséges lenni, hiszen csak a legfrissebb ismeretek birtokában biztosítható a minőségi oktatás. Annak érdekében, hogy az említett terület népszerűségét növelhessük, szükséges már kisiskolás korban megkezdeni a tantárgyak népszerűsítését és beépítését a mindennapokba, valamint felkészíteni az ezen a területen dolgozó pedagógusokat a magasabb minőségű oktatás elérésére. Az iskolai ismeretátadás színvonalának növelése megalapozhatja a pályaválasztást, és a természettudományos pályák választásának gyakoriságát növelheti.

A programban vállalt feladatok:

Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése az MTMI területen belül
A szülők és pedagógusok közti kommunikáció támogatása a pályaválasztás kapcsán
Iskolalátogatások, nyílt napok, pályaválasztási rendezvények
Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított – életpálya-építéshez kapcsolódó – versenyek, vetélkedők szervezése – Természettudományos tantárgyak népszerűsítése
Több szakmaterületet (MTMI) érintő munkahely-bemutatáson való részvétel: Autógyárakba, mérnöki irodába, programozó, szoftvertervező cégekhez, kutatóintézetekbe. A program célja, hogy minél több MTMI munkahelyet megismertessünk a diákokkal.
Pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök
MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szak-körök, diákkörök
A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak)
Szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI területeken)
IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység
Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok
Új típusú foglalkoztatási-oktatási terek létrehozása (élményvetítésre, demonstrációra, interaktív kísérletre)

Honlap:

uniosprojektek.hu

Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Kisvárdai Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

97 555 936 Ft

A projekt célja:

A Kisvárdai Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 program keretében 97 555 936 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében meghirdetett „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című pályázati kiíráson. A projekt megvalósítási időszaka alatt 4 járásban, 7 településen lévő általános iskolákban, közel 5000 tanuló részvételével került sor a pályaorientációhoz kapcsolódó, az általános iskola és gimnázium 1-12.évfolyamos tanulóinak szóló, kiemelten a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területek népszerűsítésével egybekötött programok megvalósítására.

Honlap:

Kisvárdai Tankerületi Központ (gov.hu)

Egy cél, több út

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Kecskeméti Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

189 997 857 Ft

A programban vállalt feladatok:

Pályaorientációs felkészültséget szolgáló képzés pedagógusoknak

·  Rendhagyó tematikus órák, találkozók szervezése intézményenként 8 alkalommal

·  Szülői életpályák, életutak bemutatása 10 alkalommal

·  Iskolalátogatás, nyílt nap – diákok részvétele a tavaszi és őszi középiskolai nyílt napokon

·  Pályaválasztási rendezvény minden iskolában tavasszal és ősszel

·  Interaktív verseny/vetélkedő szervezése MTMI témában „Jövőd a tét!” címmel

·  Céglátogatások, valamint szülői előadások keretében érdekes mesterségek, foglalkozások megismerése

·  Interaktív programok, tematikus kiállítások a megvalósító intézményekben negyedéves rendszerességgel

·  Pályaorientációhoz köthető önismereti programok

·  MTMI területhez tartozó élmény jellegű szakkörök minden intézményben hetente

·  Középiskolai átmenetet segítő felkészítő képzés, témanapok havonta

Honlap:

Kecskeméti Tankerületi Központ (gov.hu)

Pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben Szakszolgálati támogatottsággal

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Kaposvári Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

169 963 010 Ft

A projekt célja:

A 30 hónapos projektünkben célul tűztük ki az intézményeinkben tanulók képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését, különös tekintettel az MTMI területekre, támogatva a helyi tanórán kívüli tevékenységeket, beillesztve a pályaorientációs szolgáltatásokat. További átfogó célunk a pályaorientációs szolgáltatások nyújtásán keresztül a tanulók életpálya-tervezési képességének, öndefiníciós képességének fejlesztése, mely hozzásegíti őket a tudatos, személyiségjegyeikhez illeszkedő szakma felé való orientálódáshoz.

Programunkban innovatív, a célcsoportoknak megfelelő módszerekkel, a pedagógusok és szülők széles körű bevonása révén érjük el azt, hogy a természettudományos pályákról releváns információkhoz jussanak az érintettek. Legalább 1800 fő bevonásával, a lehetséges szakmai tevékenységek közel teljes körével állunk a bevont célcsoporttagok rendelkezésére, tapasztalt programvezetőkkel, elkötelezett pedagógusokkal, szakértői megvalósítói hálózattal.

A munkaerő-piaci igényeknek megfelelően a helyi munkáltatói kör is megjelenik programunkban, így támogatva a tanulók valós, hatékony ismeretszerzését a pályák világáról, a munkavállalóktól elvárt kompetenciarendszerről.

Szolgáltatásaink egymásra épülnek, azok szakmai tartalma megalapozott, épít a célcsoport igényeire, amelyeket a pályázat benyújtása előtt felmértünk. Nemzetközi jó gyakorlatok, hazai irányelvek a kiindulópontjai a tevékenységeinknek, amelyek azonban finomítva vannak a helyi, intézményi igényekhez.

Programunkban a kötelező vállalásokon felül számos elem megjelenik, amelyek révén annak komplexitása kiteljesedik, eredményei túlmutatnak a felhívásban rögzítettekhez képest, hiszen nem csak a bevont célcsoporttagok részesülnek az újszerű életpálya tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban, de a pedagógusok, szülők is mélyreható információkat kapnak a rendszerünk jelentőségéről, szerepéről az életpálya-építés folyamatában.

A programban aktívan megjelenik a pedagógiai szakszolgálat is, pályaorientációs tevékenységének kiszélesítése, fejlesztése kiemelt prioritás a projekt megvalósítása során.

Honlap:

Kaposvári Tankerületi Központ (gov.hu)

Együtt – működés a természettudomány útján

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Jászberényi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

50 000 000 Ft

A projekt célja:

A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium valamint Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai fejlesztését segíti a Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17-2017-00016 azonosító számú „Együttműködés a természettudomány útján” című pályázattal nyert támogatása. A projekt fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A projekt részcélja, hogy megalapozzuk a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvételt és az ehhez szükséges készségeket a résztvevő elsajátítsák a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. A programmal segítjük a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztését, kiemelten fókuszálva az matematikai és informatikai területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében, továbbá támogatjuk a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek felkészültségét is.

Honlap:

Jászberényi Tankerületi Központ (gov.hu)

JÖVŐNK A TÉT

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség

Támogatási összeg:

45 693 957 Ft

A projekt célja:

Modernebb módszerekkel, modernebb eszközökkel, modernebb információkhoz jutnak a diákok. A pedagógusok a legmodernebb pedagógiai módszerekkel oktathatják a tanulókat. Olyan programokat, tevékenységeket valósítanak meg, amelyek hozzájárulnak az oktatás színvonalának emeléséhez. A projektben dolgozó pedagógusok az új módszerek, technikák alkalmazásával jobban tudják motiválni tanulóinkat, ezáltal jobb eredményeket érnek el. Saját maguk is motiváltabbá válnak az innovációk használatára, s kevésbé jelenhetnek meg körükben a kiégési tünetek. A program megvalósításával olyan módszertani és technikai  eszközök alkalmazására kerül sor a két intézményben, amelynek segítségével e vidéki városban tanuló fiatalok is megfelelő információkat, tudástartalmakat szerezhetnek. Eljuthatnak olyan helyekre, amelyek megismerése tágabb lehetőséget biztosít számukra életpályájuk megtervezéshez. A programban számos olyan szakkör, tematikus tábor, program, versenyekre való felkészítés kapott helyet, amelyek a tehetséggondozás széles területeit átfogja. Felzárkóztatáshoz szükséges feltételek javítása, élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátítása

Honlap:

EFOP-3.2.5-17 – Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség (vasarhelyiotemplom.hu)

A pályaorientáció fejlesztése a Hatvani Tankerületi Központban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Hatvani Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

70 000 000 Ft

A projekt célja:

A pályázat fő célja a pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése érdekében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítése, és az ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése a köznevelési intézményekben.

A pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése megkönnyíti a tanulók pályaválasztását, az oktatási rendszeren belüli, illetve az oktatásból a munka világába való átmeneteket. Ezáltal csökken az iskolát, vagy az iskola végzettség megszerzése után a szakmát elhagyók száma. Az említett tevékenységek megerősítése hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy elképzelésüknek, személyes érdeklődési körüknek és tehetségüknek megfelelően válasszanak szakmát.

Az európai uniós támogatás segítségével a végzős tanulók megyei és országos szintű pályaválasztási eseményeket látogatnak meg. Játékos formában szakkörökön, foglalkozásokon vetélkedőkön, szervezett gyárlátogatásokon vesznek részt. A digitális térben olyan virtuális világba jutnak el, melyben szabadon barangolva ismerkedhetnek meg különböző oktatási tartalmakkal, többek között földrajzi, biológiai, matematikai, informatikai témakörökben. Humanoid robotok segítségével robotika szakkörön ismerkedhetnek a programozás alapjaival. Az iskolán kívüli érdekes rendezvények sora valósul meg a programban.

Honlap:

Hatvani Tankerületi Központ (gov.hu)

Pályaorientációs eszköztár szélesítése, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Gyulai Tankerületben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Gyulai Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

69 993 900 Ft

A projekt célja:

Hazánk egyik kiemelkedő stratégiai célja a felsőoktatás területén a műszaki és informatikai (STEM/MTMI) hallgatók részarányának növelése a hallgatók között, 27%-ról 40%-os arány közelébe, hiszen a jelenlegi munkaerő-piaci adatok szerint a nem megfelelő létszám veszélyezteti a gazdaságot, lassítja annak fejlődési ütemét.

A Gyulai Tankerületi Központ ezen célok mentén haladva, jelen projektjével határozott lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása és a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya választása. Szem előtt tartva a helyi munkaerő-piac igényeit, komplex, adekvát segítséget kíván nyújtani a tanulóknak és szüleiknek a pályaorientáció, életpálya tervezés területén.

A programban vállalt feladatok:

A projekt szakmai tartalma:   Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres emberek, szülők életpályáinak, életútjainak bemutatása).

b) Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény).

c) Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított – életpálya-építéshez kapcsolódó – versenyek, vetélkedők szervezése.

d) Pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása.

„B” modul:

a) Több szakmaterületet érintő munkahelyek bemutatása.

b) A pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása.

c) MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése.

d) A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak).

e) IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása.

„C” modul:

a) Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása.

b) Pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése.

c) Az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszköz készlet bővítése.

d) Az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiák és módszertanok alkalmazása.

Honlap:

Gyulai Tankerületi Központ (gov.hu)