Pályaorientáció a Zalai Mobilitás jegyében

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

148 592 659 Ft

A projekt célja:

A fő cél a mobilitással összefüggő pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

Honlap:

Zalaegerszegi Tankerületi Központ (gov.hu)

A Veszprémi Tankerületi Központ gimnáziumainak együttműködése a pedagógiai szakszolgálattal a pályaorientáció jegyében

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Veszprémi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

99 997 001 Ft

A projekt célja:

A projekt célja a pályaorientációs tevékenységek számának növelése, minőségének javítása a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítése keretében. A tevékenységek széles köre irányul az MTMI kompetenciák fejlesztésének megalapozására, direkt módon a releváns kompetenciák fejlesztésére, mind a tanulói, a szülői és a pedagógusi oldalról egyaránt, egyúttal a szociokulturális hátrányok csökkentését is megcélozva.

Honlap:

Veszprémi Tankerületi Központ (gov.hu)

Pályaorientáció biztosítása a Tiszántúli Református Egyházkerület köznevelési intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Tiszántúli Református Egyházkerület

Támogatási összeg:

47 323 300 Ft

A projekt célja:

A pályaorientációhoz kapcsolódó tudás, MTMI fókuszú programok keretében készségfejlesztés és információátadás a köznevelési intézményben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése;
különböző tanórához köthető, illetve tanórán kívüli pályaorientációs tevékenységek megvalósítása, tehetséggondozás, MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése,
szakmai együttműködések piaci szereplőkkel,
digitális eszközhasználat révén tudásfejlesztés, a támogatásból beszerzett infokommunikációs eszközök használatával

Honlap:

Tiszántúli Református Egyházkerület (ttre.hu)

Reáltudományokkal a biztos jövő felé

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Támogatási összeg:

59 953 271 Ft

A projekt célja:

A pedagógusok körében kevés a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakember. A továbbtanulás időszakában megfigyelhető a szülők és pedagógusok együttműködésének hiánya. A pályázat célja a pályaorientáció megerősítése valamint a reáltantárgyak (matematika, informatika, természettudományi tárgyak és műszaki tárgyak) választásának népszerűsítése különféle programok, versenyek, szakkörök szervezésével. A programok nemcsak a tanulók, hanem a szülők és pedagógusok számára is nagy jelentőséggel bírnak. A pályaorientációs programok elősegíthetik a 3 célcsoport együttműködését és a tanulók sikeres pályaválasztását.

A pályázó és a fejlesztendő szervezet is nagy hangsúlyt fektet a reáltárgyak népszerűsítésére a szervezett programok keretében, mivel ezek a tantárgyak kevésbé népszerűek a diákok körében, aminek változtatására nagy szükség van. Magyarországon kevés az MTMI végzettségű munkavállaló száma is, amely veszélyezteti a gazdaság stabilitását.

Honlap:

www.tirek.hu/lap/efoplevay/hir/lista/aktualitasok-7/

Állj pályára-Pályaorientáció fejlesztése a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szombathelyi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

149 921 000 Ft

A projekt célja:

A projekt fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

Honlap:

Szombathelyi Tankerületi Központ (gov.hu)

“MI A PÁLYA?” – Pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi Központban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szolnoki Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

100 000 000 Ft

A projekt célja:

A projekt fő célja az iskolák pályaorientációs tevékenységéhez kapcsolódó, a tankerületi központ által felügyelt általános iskolák és gimnáziumok diákjai számára szervezett programok, rendezvények és szolgáltatások megvalósítása volt az iskolákban – kiemelten figyelemmel az MTMI (matematika – természettudományok – műszaki tudományok – informatikai) területekre.

Honlap:

Szolnoki Tankerületi Központ (gov.hu)

MTMI kompetenciák fejlesztése és pályaorientáció a Szerencsi Tankerületi Központban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szerencsi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

70 000 000 Ft

A projekt célja:

2018.01.01-2021.12.31 között a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt során pályaorientációhoz kapcsolódó, elsősorban az általános iskolai tanulóknak szóló, kiemelten az MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programokat, rendezvények szervezését vállalta több feladatellátási helyszín, amelyek többek között múzeumi és vállalati látogatások segítségével igyekeznek a gyerekek műszaki, informatika és természettudományi horizontját bővíteni. A tanórához köthető tevékenységek szintén a projekt szerves részét képezik, amelyek keretében a gyerekek rendhagyó, tematikus órákon, találkozókon, iskolalátogatásokon, nyílt napokon, pályaválasztási rendezvényeken, vehetnek részt. Pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, matematika, logikus gondolkodást segítő, elektronikai és modellező, környezetismereti, stb.) szakkörök segítik a gyerekek ismereteinek bővítését. A sikeres megvalósításhoz több piaci szereplő is csatlakozott a megyéből, akik segítik munkánkat a jövő szakértelmének minél hatékonyabb kinevelése céljából.

Honlap:

Szerencsi Tankerületi Központ (gov.hu)

Pályaorientációs fejlesztések a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szekszárdi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

69 955 200 Ft

A projekt célja:

A projektünkben célul tűztük ki az intézményeinkben tanulók képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák területeire, támogatva a helyi tanórán kívüli tevékenységeket, beillesztve a pályaorientációs szolgáltatásokat. További átfogó célunk a pályaorientációs szolgáltatások nyújtásán keresztül a tanulók életpálya-tervezési képességének, öndefiníciós képességének fejlesztése, mely hozzásegíti őket a tudatos, személyiségjegyeikhez illeszkedő szakma felé való orientálódáshoz.

Honlap:

Szekszárdi Tankerületi Központ (gov.hu)

MosT MIénk A PÁLYA!

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szegedi Tudományegyetem

Támogatási összeg:

50 000 000 Ft

A projekt célja:

A MosT MIénk A PÁLYA! PROGRAM megvalósítása során olyan, tanórához köthető és tanórán kívüli, MTMI pályaválasztásra ösztönző programelemek szakmai kidolgozását, megszervezését és megvalósítását tervezzük, melyek:

alkalmasak a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki kompetenciák átfogó, tudatos és tervszerű fejlesztésére,

az élményközpontú és felfedezés-alapú pedagógiákra építve képesek előmozdítani az MTMI pályák választásának népszerűsítését,

ezáltal – a programokban résztvevő diákok életpálya-építéséhez kapcsolódóan – eredményesen alkalmazhatók a diákok sikeres munkaerő-piaci részvételének megalapozásához.

Honlap:

Szegedi Tudományegyetem | EFOP-3.2.5-17-2017-00014 (u-szeged.hu)

„Adottság és lehetőség” – tudatos pályaválasztás előkészítése és megvalósítása az iskolapadban és azon kívül

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Támogatási összeg:

65 870 325 Ft

A projekt célja:

A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében. A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása. A projektben tervezett tevékenységek megvalósítása elősegíti a pályaorientációt, hiszen a tanulók olyan ismereteket sajátítanak el, amik érdekli őket, ezáltal belső indíttatásuk lesz, hogy a későbbiekben is képezzék magukat. Mivel ilyen tevékenységeket tervezünk megvalósítani, így hosszútávon hozzájárul projektünk az élethosszig tartó tanulás megerősödéséhez/térnyeréséhez.

Honlap:

EFOP-3.2.5-17-2017-00026 – Szeged-Csanádi Egyházmegye (szeged-csanad.hu)