Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Soproni Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Soproni Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

69 985 928 Ft

A projekt célja:

A projekt átfogó célja, hogy csökkentse a hamis elvárásokon vagy elégtelen információn alapuló rossz pályaválasztások számát, és az emiatt végül iskolát, vagy az iskolai végzettség megszerzése után a szakmát elhagyók számát

Honlap:

Soproni Tankerületi Központ (gov.hu)

Az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ iskoláinak pályaorientációs programjában

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Siófoki Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

100 000 000 Ft

A projekt célja:

A pályaorientáció megerősítése, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

Részcélok:

– A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében.

– A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében.

-A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.

Projektünk keretében az elérendő célok egyrészt reflektálnak a szakmapolitikai környezetre és a felhívásban megfogalmazott célokra, másrészt alapoznak a helyi igényekre.

Honlap:

Siófoki Tankerületi Központ (gov.hu)

“Kompasz”-pályaorientáció fejlesztése a Piarista Iskolákban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Piarista Rend Magyar Tartománya

Támogatási összeg:

48 694 675 Ft

A projekt célja:

A pályaismereten túl, a tanácsadó szakembereknek (teameknek) reális ismeretekkel kell rendelkezniük a helyi, térségi munkaerőpiaci igényekről és lehetőségekről, valamint a képzési rendszerekről. A pályázat során bővíteni kívánjuk az iskolák pedagógusainak ismereteit és megértését abban, hogy ezek az ismeretek kellő megalapozottságot és komplex támogatást adnak diákjainak, amely a fiatalok körültekintő és sikeresebb pályaválasztását alapozza meg. Ezért a pályázat céljaival összhangban a pályatanácsadás témakörének meghatározó partnereivel célunk az eddigi együttműködések elmélyítése és a partnerség kiterjesztése a témában érintett partnerekkel.

Honlap:

EFOP-3.2.5-17-2017-00032, “Kompasz”- pályaorientáció fejlesztése a Piarista Iskolákban | Piarista Rend Magyar Tartománya

“Útravaló” – A pályaorientáció rendszerszintű megújítása a Pécsi Tankerület intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Pécsi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

169 802 238 Ft

A projekt célja:

A pedagógusok és a szakszolgálat szakemberei is részt vettek a tanulók pályaválasztási támogatásához kapcsolódó fejlesztéseken, továbbképzéseken is.  Mindezek mellett a pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs célú szolgáltatásainak fejlesztése is  megtörtént: MTMI készség- és képességfejlesztő eszköztár, játékos módszertani tesztcsomag készült az általános iskolák 1-8. évfolyamai számára. Ezeken felül pályaválasztási tájékoztató anyagok és kisfilmek is születtek. Ehhez kapcsolódva a pedagógiai szakszolgálat új pályaorientációs portált indított el, amelyen keresztül segítséget nyújt a Baranya megyei tanulóknak és iskoláknak pályaválasztási kérdésekben. A projektben iskolai bútorokat, digitális oktatási anyagokat, valamint digitális eszközöket is beszereztek az intézmények. Mindezek mellett szakmai együttműködés valósult meg két másik pályázat nyertesével, a Pécsi Tudományegyetemmel és az Oktatási Hivatallal, valamint számos piaci szereplővel is

Honlap:

Pécsi Tankerületi Központ (gov.hu)

MTMI centrikus és általános pályaorientációs tevékenységek megvalósítása a pápai tankerület egyes intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Pápai Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

69 243 900 Ft

A projekt célja:

A Központ általános célja a pályaorientációs fejlesztések befogadása – a Felhívásban megfogalmazott célokkal és a helyzetelemzés keretében feltárt helyi sajátosságokkal összhangban: növelje a tankerület intézményeiben a köznevelés hatékonyságát és eredményességét, kivétel nélkül minden tanuló számára biztosítsa a minőségi neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését.

Az általános célokat átfogó projektcélok részletezik:
– A pályaorientációs tevékenységek száma növekedjen, minősége javuljon a projektben résztvevő valamennyi intézmény esetében.
– Matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választását támogassák a projekt tevékenységek, az MTMI irányú orientáció a lehető legtöbb programban legyen jelen, a tevékenységek széles köre irányuljon az MTMI kompetenciák fejlesztésének megalapozására, ill. direkt módon a releváns kompetenciák fejlesztésére.
– A szociokulturális hátrányok csökkentését célozzák a tervezett tevékenységek.

Honlap:

Pápai Tankerületi Központ (gov.hu)

Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Pallasz Athéné Egyetem

Támogatási összeg:

49 963 651 Ft

A projekt célja:

A pályázat célja az érintett két intézményben a pályaorientáció, életpálya tanácsadás fejlesztése, a partnerség kialakítása a diákok, szülők, pedagógusok, különböző oktatási intézmények, valamint termelő cégek szoros együttműködésének keretén belül.

Kiemelt cél, hogy a pedagógusok pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakemberré váljanak, képesek legyenek olyan innovatív gyakorlatok bevezetésére, melyek elősegítik, hogy az oktatásban és az oktatáson túli tevékenységben nagyobb hangsúlyt kaphassanak az MTMI kompetenciák, hogy a tanulók számára élményszerű legyen az ehhez kapcsolódó tantárgyak tanulása, így orientálva őket a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya felé. A megfelelő, pozitívan megerősítő közösségben a felnőtt (tanár, szakember vagy kutató) egyenrangú facilitátor szerepet kap.

Honlap:

Neumann János Egyetem – EFOP-3.2.5-17-2017-00045 (uni-neumann.hu)

Pályaorientációs tevékenység fejlesztése a Miskolci Tankerületi Központban

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Miskolci Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

169 998 845 Ft

A projekt célja:

A pályaorientáció, a tudatos életpálya-építés jelenleg nem kap kellően hangsúlyos szerepet a köznevelési intézményekben, az ehhez kapcsolódó tanácsadás pedig tapasztalhatóan nem tart lépést a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekkel és szükségletekkel. Ezen a téren a pedagógusok háttérismerete is sokszor hiányos, továbbá nincs egységes eszköz és pedagógiai módszertár, amely megbízható információforrásként szolgálna a tanulók életpályamodell-építésében. Mindemellett egyre kevesebb fiatal tanul tovább matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (azaz MTMI) területeken – ez súlyos probléma, hiszen az ezen kompetenciákkal rendelkező munkaerő utánpótlása elemi fontosságú az ország gazdasági fejlődése szempontjából. Ezen hiányosságokat hivatott kiküszöbölni a Miskolci Tankerületnek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében induló projektje, melynek fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel az MTMI pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

Honlap:

Miskolci Tankerületi Központ (gov.hu)

Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Mezőkövesdi Tankerületi Központ oktatási intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Mezőkövesdi Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

56 193 440 Ft

A projekt célja:

Célcsoport: a bevont intézmények tanulói, pedagógusai és közvetetten az érintett tanulók szülei.
A fejlesztés indokoltsága: A köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció, életpálya tanácsadás során elengedhetetlen lépést tartani a változó világ szükségleteivel. A külső szakértők, szervezetek bevonása mellett, az iskolai belső tudásbázisa is fejlesztendő. A pedagógusok körében növelni szükséges a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakemberek számát. A pályaválasztással kapcsolatos döntésekben az intézményeknek segíteni kell a tanulókat, akik sok esetben valós információkkal sem a foglakozásokról sem a képzésekről nem rendelkeznek. Továbbá a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (a továbbiakban MTMI) kompetenciákkal nem megfelelő szinten rendelkező munkaerő a gazdasági fejlődés egyik fő gátja lesz a jövőben Európa-szerte. Határozott lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása ezen életpálya választása. Ezen hivatások felé az orientációt, az ehhez kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már kisiskolás korban célszerű elkezdeni, hogy a gyerekek már a legfogékonyabb korban megszeressék az MTMI tárgyakat. A fiatalokhoz közel álló, digitális, interaktív eszközök használata mellett fontos javítani a diákok MTMI tantárgyakhoz fűződő viszonyát. Ezek együttesen segíthetik az e tantárgyakra épülő életpályák vonzerejének növelését.

Honlap:

Honlap_325_00019.pdf (gov.hu)

MTMI centrikus pályaorientációs tevékenységek a Mátészalkai Tankerület egyes intézményeiben

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Mátészalkai Tankerületi Központ

Támogatási összeg:

99 071 720 Ft

A projekt célja:

A Központ általános célja – a Felhívásban megfogalmazott célokkal és a helyzetelemzés keretében feltárt helyi sajátosságokkal összhangban –, hogy növelje a tankerület intézményeiben a köznevelés hatékonyságát és eredményességét, kivétel nélkül minden tanuló számára biztosítsa a minőségi neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését. 

Honlap:

Mátészalkai Tankerületi Központ (gov.hu)

Reál–Tudás–Feltöltés 500

Projekt azonosító:

EFOP-3.2.5-17

Intézmény:

Magyarországi Evangélikus Egyház

Támogatási összeg:

69 805 422 Ft

A projekt célja:

A projekt célja a köznevelési intézményekben folyó pályaorientáció és életpálya tanácsadás hatékonyságának fejlesztése, egy olyan egységes rendszer kialakítása, amelyben minden érintett megfelelő felkészültséggel, tudással rendelkezik a pályaválasztással kapcsolatos tanácsadáshoz és a felelős döntések meghozatalához. A program arra a felismerésre épül, hogy a tanulók érdeklődésének fő iránya korán kialakul, ugyanakkor a megfelelő környezeti hatásokkal, tevékenységekkel a diákok érdeklődése, motivációja fejleszthető. Ennek megfelelően a projekt keretében tervezett tevékenységek széles életkori intervallumot fognak át, így a tervezett munka a 6–12. évfolyamos diákok pályaorientációs tevékenységének, pályaválasztási döntésének segítésére irányul, és figyelembe veszi, hogy az említett időszakban hozott döntések az egész életpályára kihatással vannak.

Honlap:

Reál-Tudás-Feltöltés 500 (EFOP-3.2.5-17-2017-00053) — Pályázati információk (lutheran.hu)